Produkty vlastní výroby

Výhradně distribuované produkty

Spolupráce s mezinárodními výrobci

Společnost s certifikací ISO9001


Podmienky a pravidlá
Všetky informácie, odporúčania a dátové listy, ktoré sa nachádzajú na tejto internetovej stránke (ďalej len „informácie“), sú prezentované v dobrej viere a považujú sa za správne. Informácie sú založené na špecifikáciách, údajoch a výsledkoch testov, ktoré máme k dispozícii v čase ich zverejnenia. V priebehu času môže dôjsť (došlo) k zmenám v týchto informáciách. Neposkytujeme žiadnu záruku na úplnosť, presnosť alebo výsledky, a to ani výslovne, ani implicitne.

Za určenie vhodnosti na zamýšľané použitie je vždy zodpovedný používateľ. Keďže výber materiálu, spôsob aplikácie a podmienky na mieste sú mimo našej kontroly, spoločnosť Temati nenesie žiadnu zodpovednosť za priame alebo následné škody alebo straty akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania akéhokoľvek výrobku Temati alebo spoliehania sa na informácie uvedené na tejto webovej stránke.

Nič z toho, čo je tu uvedené, sa nesmie chápať ako odporúčanie používať akýkoľvek výrobok, postup, zariadenie alebo zloženie, ktoré je v rozpore s akýmkoľvek patentom, a spoločnosť Temati neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku, výslovnú ani implicitnú, že ich používaním nebude porušený žiadny patent. Spoločnosť Temati sa zaväzuje aktualizovať a opravovať informácie, ktoré sa objavujú na tejto webovej lokalite, ale nemôže zaručiť, že informácie sú v danom okamihu aktuálne.

Na všetky naše transakcie a dodávky sa vzťahujú naše všeobecné podmienky predaja.

Citace přidána